Locatieonderzoeken

 • Locatieonderzoek Zoutstraat Eindhoven
 • Locatieonderzoek Esch
 • Locatieonderzoek Cantheelen Cuijk

Voor alle soorten locaties kunnen wij een studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden verrichten. Zo'n studie bestaat uit: 

 1. een analyse van de voor de locatie geldende overheidsplannen zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en eventuele andere plannen;
 2. een variantenstudie van de stedenbouwkundige mogelijkheden om de locatie in te vullen,
 3. een financiële analyse bij de gepresenteerde varianten: wat voor investeringen zijn er voor nodig, en wat voor rendementen zijn er mee te behalen.
 4. alle benodigde gesprekken met de bevoegde instanties zoals gemeenten, waterschappen, provincies etc.
 5. het daadwerkelijk opstellen van nieuwe bestemmingsplannen inclusief alle benodigde onderzoeken en toelichtingen.

 

Enkele voorbeelden van mogelijke locatiestudies zijn: 

 • een in een woonwijkje gevestigd bedrijvenpand, wat mogelijk vervangen kan worden door woningbouw;
 • een woning met een grote tuin, waarop mogelijk een extra woning kan worden gerealiseerd;
 • een boerderij waarvan de bedrijfsvoering wordt beëindigd, en waarvan onderzocht kan worden of herontwikkeling tot landgoed met enkele woningkavels mogelijk is;
 • een weiland net naast of in een woonkern, waarvan kan worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om er woningbouw te realiseren.
 • tot onze opdrachtgevers behoren reeds (particuliere) beleggers, woningcorporaties, grondeigenaren en gemeenten. 

Alle bovengenoemde onderdelen kunnen natuurlijk ook apart worden uitgevoerd.

Gespecialiseerd in dit product: